Členské poplatky v sezóne 2017/2018

Kategória predprípravka 120€/ročne

(do 15.10 30€, do 15.11 30€, do 15.12 30€, do 15.1 30€)

Kategória 5./6. ročník 300€/ročne

(do 15.10 75€, do 15.11 75 €, do 15.12 75€, do 15.1 75€)

Kategória 7./8. ročník 300€/ročne

(do 15.10 75€, do 15.11 75 €, do 15.12 75€, do 15.1 75€)

Kategória dorast 350€/ročne

(do 15.10 100€, do 15.11 100 €, do 15.12 100€, do 15.1 50€)

Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti alebo na účet klubu

SK7909000000000059331250

Poplatky

  • Výšku poplatkov schvaľuje na návrh výkonného výboru valné zhromaždenie.
  • Poplatky uhrádza zákonný zástupca v požadovanej výške na účet klubu alebo v hotovosti.
  • Poplatky platia aj hosťujúci hráči.
  • Poplatky neplatia hráči na striedavý štart.
  • Poplatky neplatia vedúci družstiev.
  • V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže výkonný výbor schváliť zníženie výšky ročného poplatku.
  • V prípade, ak zákonný zástupca neuhradí poplatok, neumožní tréner hráčovi hrať na zápasoch.
  • Úhrady poplatkov budú zverejnené na vývesných tabuliach na zimnom štadióne.
  • Klub uhrádza poplatky – platy trénerov, časomieru, lekársku službu, faktúry za autobusy, platby pre SZĽH v súvislosti s agendou, materiálne požiadavky (puky, tréningové dresy, doplnenie lekárničiek a pod.) atď.
  • Zákonní zástupcovia uhrádzajú – stravné, ubytovanie

ĎAKUJEME!