Pozvánka na valné zhromaždenie

Vážení členovia HC Lučenec!

Pozývame Vás na zasadnutie valného zhromaždenia členov HC Lučenec, ktoré sa uskutoční 19.6.2018 o 16.00 v telocvični ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

Program:

  1. Otvorenie, oboznámenie s programom
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Výsledky hospodárenia za sezónu 2017/2018
  4. Hodnotenie sezóny 2017/2018
  5. Organizácia sezóny 2018/2019
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh a prijatie uznesení
  9. Záver