POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Program rokovania Valného zhromaždenia občianskeho združenia HC Lučenec

3.4.2019, 16.00 hod., telocvičňa ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

1. Otvorenie, privítanie, oboznámenie s programom, menovanie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
2. Správa o hospodárení občianskeho združenia
3. Oznámenie o súťaží pre sezónu 2019/2020
4. Návrh na členské príspevky pre sezónu 2019/2020
5. Letná príprava, úhrada poplatkov za letnú prípravu
6. Diskusia
7. Návrh uznesení
8. Záver